Bugün: 25 Mayıs 2019 Cumartesi
Favorilerime Ekle | Künye | Reklam
Ana Sayfa | Yazarlar
Print Al
Elazığ’ın Manevi Mimarlarından…Elazığ; Doğu Anadolu’nun incisi ve yüzyıllardır bir İslam beldesi. İnsan burada yetişen alim ve velileri saymakta bile oldukça zorlanmakta…

Kuşkusuz Orta Doğunun en büyük mutasavvıflarından biri Mevlana Hâlid-i Bağdâdi hazretleri, Irak ve Şam'da yetişmiş büyük velilerdendir. Silsile-i aliyyenin yirmi dokuzuncusudur. Asrının müceddidi idi. Babası Hazret-i Osman'ın, annesi ise Hazret-i Ali'nin soyundandır. Kabri Şam'ın kuzeyinde, Kâsiyun Dağı eteğindeki kabristanda bulunan türbesindedir.
Yetiştirdiği bir çok talebesini irşad için Anadolu’ya gönderdi. Şeyh Alî Septî Hazretleri onlardan yalnızca biridir. Onun İcâzetnâmesi Abisi Mahmûd Sâhib tarafından hazırlanıp Mevlânâ Hâlid tarafından tasdîk edilerek, Abdüllah-i Mekkî Hazretleri ile kendisine gönderilmiştir. Şeyh Alî Septî Hazretleri 1287 [m.1870] de halen Elazığ’ın ilçesi olan Palu’da vefât etdi. Kabri ziyarete açık ve Murat Nehri’ne bakan bir tepededir.
Şeyh Alî Septî Hazretleri birçok talebe yetiştirmiştir. Mahmud Samini “rahmetullahi teâlâ aleyh”: Alî Septî Hazretleri’nin sohbetinde kemâle gelmişdir. Sâminî, sekizinci müceddid demekdir. Mahmûd Sâminî Hazretleri seyyiddir. Palu kasabasının Hun köyünde doğmuş ve 1313 [m.1895] senesinde O’da Palu’da vefât etdi. Kabri Murat suyu kenarındadır. Şâfi’î mezhebinde ve tesavvufda mütehassıs idi. Ârif-i billah idi. Alî Septî’ye onüç sene hizmet yapdı. Tütün içerdi. Birisi buna, kalbinden i’tirâz edince, (Bizim çubuğumuzu düşüneceğine, Allahü Teâlâ’yı zikir et. Başka bir şey düşünme!) buyurdu.
Yirmiye yakın ârif yetişdirdi. Bunlardan Harputlu Osmân Bedreddîn efendi ve o zemân Erzurumun kazâsı olan Kiğı kasabasında hâcı Yûsüf efendi ile oğlu Muhammed efendi ve Kiğı Müftüsü Muhammed Nûreddîn efendi meşhûrdur. Nûreddîn efendi [m.1964] yılında Antalya’da vefât etdi.
Mahmûd-i Saminî, Osmân Bedreddîn, seyyid Abdülhakîm efendi ve büyük âlim, veliyy-i kâmil mevlânâ Hâlid-i Bağdâdînin “rahmetullahi teâlâ aleyhim ecma’în” Tütünü, alkollü içkilerden dahâ kötü bilenlere ve sigara içenleri sevmiyenlere doğru yolu göstermek için; “zarar ve alışkanlık yapmıyacak kadar az içilen tütüne harâm ve mekrûh demekden sakınmalı, kesesine ve sıhhatine zarar vermiyecek kadar az içenleri fâsık, günâhkâr bilmemelidir” ifadelerini kullandılar.
Harputlu Seyyid Osmân Bedreddîn Efendi; Osmanlı-Rus Savaşında Kars’ta 3. tabur imamlığı yapmasından dolayı “İmam Efendi” ismiyle de bilinir. Seyyid Selmân efendinin oğludur. 1274 [m.1857] de Erzurum’da tevellüd, 1340 [m.1924] da Harputda vefât etdi. Seyyid Tâhâ’nın oğlu ve halîfesi seyyid Ubeydüllah ile ve Mevlânâ Hâlidin halîfelerinden Kufrevî şeyh Muhammed ve Gümüşhâneli Ahmed Ziyâeddînin ve Erzincanlı Terzi baba demekle meşhûr Vehbî Hayyâtın talebelerinden hâcı Fehmi efendilerle sohbet eyledi. 1297 [m.1879] de yirmi sekizinci alayın üçüncü tabur imâmı iken seyyid Mahmûd-i Sâminî ile mülâkî oldu. On sekiz günde icâzet aldı. Sonra 15 yıl boyunca Çemişgezek ilçesinde görev yaptı. Emekli olunca, Harput’da birçok zevâtı sülûk ile, bir kısmını da yalnız sohbet ile cehâletden kurtardı.
Onun için; “İkiyüzbine yakın teşnedilân, çeşme-i feyzinden sîrâb olmuşdur.” İfadesi kullanılmıştır.
“1327 [m.1908] de Hicâz seferinde, Şâm, Mekke ve Medîne âlimlerinin ta’zîm ve tekrîmlerine mazhar olmuşdur. (Gülzâr-ı Sâminî) adındaki mektûbâtı ve (Gülbün-i irşâd) ve (Mecâlis-i sâminiyye) adındaki beş cild kasîdeleri vardır. Beyâz fes üzerine beyâz sarık sarardı. Oğulları Nûreddîn ve Ziyâeddîn Uz birer cevher idi.” İfadeleri kaynaklarda yer almaktadır.
İmam Efendi Hazretlerini Harput’da Fatih Ahmet Baba türbesine giderken yokuşta soldaki Meteris kabristanındaki türbesinde ziyaret etmek mümkündür. Sevenlerinin büyük bir bölümü de civarında olmayı kendileri için nimet bilmişlerdir.
Rabbim dünyada ziyaret etmeyi, ahirette de şefaat etmelerini nasip eder inşallah. Yazımızı onun şeyhine duyduğu muhabbeti dile getirdiği bir şiirle bitirelim…
"Sâminiyiz, aşk iledir dâima ahvâlimiz
Vecd-i Ahmed'le kurulmuş bezmimiz, meydânımız:
Sâminî'yiz, kârımız şeb'de değil gün şebpere,
Biz gulâm-î âfitab'ız ruz'dadır cevlânımız.
Sâminî'yiz, dâima ünsû huzur'dur kârımız,
Vahdeti kesrette bulmakdır bizim etvâr"ımız.
Sâminî'yiz, seyri'imiz enfüstedir, âfâka biz,
Etmeyiz atf-î nazar, can teredir cananımız.
Sâminî'yiz, hemdem olmuş aşk İle kalb-î hazin,
Zevkeder dâim Huzûr-u Hakk'ladır esrarımız.
Sâminî'yiz, kalmadı gayr, hem zuhur ettî Cemâl,
Enfüsû âfâk'da birdir hem bizim seyrânımız.
Sâminî'yiz, dide'den, dilden bıraktır gayri'yî,
Veririz zâte sıfât'î, böyledir bâzâr'ımız.
Sâminî'yiz, bilmişiz biz "Kuntu kenzen" sırrını,
"Men Aref'den ders alub bulduk bugün "Dildâr"ımız.
Sâminî'yiz, Badriyâ, biz gayriye baş eğmeyiz.
Dû cihanda kâfî, vâfî südde-î Sultân'ımız.
Aruz kalıbı: Fâilâlün Fâilâtün Fâilâtün Fâilün
Lügatçe :
Bezm : Meclis, Şeb : Gece, Çün ; Gibi, Şebpere : Yarasa, Gulâm : Çocuk, oğul, Aftâb : Güneş, Rıız : Gündüz, Afâk: Dış Enfus: iç, Dîde : Göz, Dil : Gönül, Vâfî: Elverir, yeter, Dû Cihan : iki cihan Südde : Eşik, kapı


Mustafa Salih Yazıcı ile iletişim kurmak için e-mail adresi: msyazici@hotmail.com
Yazarın Diğer Yazıları
İşsizlik Süreci İçin Tavsiyeler,
Kıbrıs’ın Manevi Mimarları
İş Aramak da Bir İştir
Özgeçmiş Yazmak Ciddi Bir İştir
Kendini Bilmek ve İş Seçimi Üzerine,
Mustafa Salih Yazıcı Kimdir?
<<  1 >> 
İktibas Yazarlar

İnsan Kaynakları
Şirket Kültürü
Kişisel Gelişim
Liderlik
İş Yönetimi
En Çok Okunanlar
En Çok Yorumlananlar
Künye | Bize Ulaşın | Gizlilik İlkeleri
Copyright ©2012 yonetimhaber.com | | info@yonetimhaber.com
Siteden yararlanırken gizlilik ilkelerini okumanızı tavsiye ederiz © 2011-2012, Tüm Hakları Saklıdır.